I. Kerstien Quast, auf Garz, tr. N.N.

II. Albrecht Quast, auf Garz, tr. N.N. von Schlieben.

III. Joachim von Quast, auf Garz, tr. Catharina von Bocholtz [dr. Wilhelm von Bocholtz en Elisa von Hertefeld]

IV. Werner Quast, leenman van de abdij Gladbach vanaf 1566, overl. Gladbach tussen 7 maart 1603 en 9 juli 1604, tr. le Gladbach voor 13 sept. 1567 Anna, overl. na 13 febr 1573.

V. Anton Quast, [leenman], geb. omstr. 1570, overl. ?, tr. vòòr 3 aug. 1604 (verm. 1598) Catharina, vermeld 1604.

VI. Johann Quast, geb. omstr. 1599, leenman te Odenkirchen (10 dec. 1648, Kurkölnische Unterherrschaft), stadhouder van Odenkirchen vanaf 8 okt. 1639, Aedilis 1632-1637 en presbyter gereformeerde gemeente 1652-1654 ald., overl. Odenkirchen 26 maart 1654, tr. le omstr. 1623 Odilia Blinten, geb. Odenkirchen omstr. 1600, overl. na 13 febr. 1633; tr. 2e Wickrathberg 18 febr. 1645 Mergen Kalbs, van Odenkirchen. Uit het eerste huwelijk.

VII. Antonius Quast, geb. Odenkirchen omstr. 1629, leenman van het huis en de heerlijkheid Odenkirchen, lidmaat te Wickrathberg 20 april 1647, overl. Odenkirchen tussen 1april 1664 en 19 okt. 1665, tr. (ondertr. Wickrathberg 3 maart) 1647 Sibilla Eilbracht, geb. Odenkirchen 27 nov 1614, doopgetuige Wickrathberg 12 maart 1683, overl. ?, dr. van Ds. Caspar[us] en Anna Coenen en wed. van Johann von Rentmude, heer van Leppenbroek.

VIII. Caspar Quast, geb. Odenkirchen omstr. 1648, beleend met Broicherhof te Wickrathberg, lidmaat te Wickrathberg 12 juni 1666, overl. waarsch. ald. vòòr 28 jan. 1719, tr. Wickrathberg 1 okt. 1669 Neesgen (Agnes) Schergens, geb. Odenkirchen omstr. 1647, lidmaat te Wickrathberg 12 april 1664, overl. Wickrath tussen 10 mei 1719 en 27 april 1720, dr. van Florenz en Cilgen Coenen.

IX. Ds. Antonius Quast, geb. Wickrathberg 19 juli 1682, Odenkirchen, ged. 19 sept.
1699, student te Duisburg, rector Latijnse school te Wickrathberg 1710 tot 1718, predikant te Schwanenberg (Reichsherrschaft verbonden met Wickrath) 1718, overl. ald. tussen 26 mei en 17 dec. 1751,tr. le Wickrathberg 16 jan. 1707 Agnes Camphausen, ged.Wickrathberg 15 juni 1687, overl. na 12 okt. 1710, dr. van Claas en Dreutgen Schmasen; tr. 2e Wickrathberg 4 dec 1712 Johanna Elisabeth Herminghausen, geb. Gladbach omstr. 1688,lidmaat Gladbach 1 april 1708, overl. Schwanenberg 4 dec. 1779, dr. van Ds. Johann Peter en Johanna Lüps. Uit het tweede huwelijk behalve twee jong gestorven kinderen.

X. Ds. Johann Caspar Adolphus Quast, ged. Wickrathberg 26 jan. 1718, student te Duisburg 21 sept. 1734. predikant te Wassenberg en Hückelhoven 1743-1751 en te Schwanenberg 1751-1768, predikant op Curaçao 1770-1783, 1789-, overl. ald. juni 1790, tr. le Katharina Engelberts; tr. 2e Maria Katharina Jansen, begr. Curaçao 20 maart 1808. Uit het tweede huwelijk:

XI. Jan Hendrik Quast, geb. Curaçao 16 nov. 1773, cadet kanonnier West-Indische Compagnie 1789, le luitenant art. 1795, lid Kleine Raad 1803, kapitein 3e compagnie gewapende burgerwacht 1806 [NA, 2e afd. Raad der Amerikaanse Bezittingen, nr. 186, fo. 125], overl. Curaçao, 9 aug. 1825, tr. ald. 28 aug. 1796 Maria Jacoba Luydens, geb. Curaçao 2 nov. 1772, overl. Curaçao 12 okt. 1838, dr. van Cornelis Jacobus en Anna Sophia Daal. Hij werd met Koninklijke Beierse toestemming geadopteerd door zijn oudere neef, J.A. Freiherr von Quast, waarmee de titel Freiherr en het predicaat von op hem overgingen.

XII. Cornelis Ringeling Quast, geb. Curaçao 19 maart 1811, 2e luitenant 16 nov. 1839, en 1e luitenant der schutterij 19 dec. 1844 – 15 maart 1849, overl. Curaçao 4 aug. 1849, tr. Curaçao 9 mei 1832 Catharina Elisabeth Latté, geb. Curaçao 26 nov. 1816, overl. ald. 16 april 1873, dr. van Johannes Rudolph Latté en Alida Meekelenburg.

XIII. Johannes Rudolf Latté Quast, geb. Curaçao 8 jan. 1839, reder, overl. ald. 16 dec. 1897, tr. Curaçao 1 mei 1867 Suzanna Gijsbertha Neuman, geb. Curaçao 2 april 1844, overl. 24 okt. 1941, dr. van Carl Magnus Neuman en Clara Orselina Weijgel.

XIV. Carl Magnus Neuman Quast, geb. Curaçao 31 maart 1881, chef firma C. Winkel en Zoon, import en export handelaren te Willemstad op Curaçao, overl. ald. 23 dec. 1932, tr. Curaçao 12 nov. 1930 Virginia Ambrosina Conquet, geb. Curaçao 22 maart 1884, overl. Aruba 23 juni 1958, dr. van Maria Natividad Conquet.

N.B. de eerste drie generaties zijn voornamelijk gebaseerd op een 18e eeuwse handschriftgenealogie.