Lindoro Cristoffel Kwartsz, waarnemend gezaghebber van Aruba, plantage eigenaar, notaris, plaatvervangend kantonrechter, consul van Venezuela; secretaris, thesaurier en oprichter van de Aruba Goudmaatschappij (zie bijlage onder), ridder in de orde van Oranje-Nassau, geboren op 27 juli 1873 te Aruba. Het in deze akte (geboorteakte) genoemd kind is op den twintigste augustus 1895 door Celina Francisca Kwarts erkend. Aruba, den 20 augustus 1895, de Ambtenaar van de Burgelijken Stand, Thielen. Overleden op 29 april1959 te Oranjestad (Aruba) op 85-jarige leeftijd. Ter gelegenheid van zijn overlijden werd door een aantal vrienden het hier volgende “in memoriam” geschreven.

In memorium L.C. Kwartsz sr.

Uit een groot aantal vrienden van de overledene, vormde zich spontaan een groep bestaande uit de ondergetekenden, met het doel in herinnering te brengen van de nabestaanden, wat de overledene in een vruchtbaar leven voor onze gemeenschap heeft gepresteerd.

Dochi Kwartsz werd geboren te Aruba en was bij zijn overlijden 85 jaar oud. Ofschoon van nature een zeer bescheiden mens, een mens van grote kennis evenwel, had hij zitting in vrijwel alle commissies en verenigingen op sociaal gebied die in de loop der tijden op Aruba bestonden. Gedurende een groot aantal jaren was hij landraad en als oudste landraad verving hij de gezaghebber bij meer dan een gelegenheid. Gouverneur Brantjes benoemde hem tot gezaghebber van Aruba gedurende de afwezigheid met Europees verlof van de toenmalige gezaghebber J.F. Quast. Als plaatsvervangend kantonrechter was de rechtspraak vele jaren lang in zijn rechtvaardige handen. In de commissie van toezicht op het huis van bewaring gaf hij veel van zijn vrije tijd aan onze gemeenschap. 19 jaar werkte hij op Aruba als notaris; in feite de enige notaris. Nadat hij zijn ambt neerlegde werd er een tweede notaris benoemd, een toestand die tot heden bestaat.

Zijn grote verdiensten werden door de kroon erkend met zijn benoeming tot Ridder in de Ordevan Oranje Nassau. Het Algemeen Nederlands Verbond had zijn onverdeelde steun; hij diende dit verbond vele jaren als voorzitter. Hij was een der oprichters van de Aruba Goud Maatschappij, en had zitting in de Raad van Bestuur van die Maatschappij als sekretaris/thesaurier. Met enkele vooraanstaande burgers van Aruba richtte hij de Weldadigheidsvereniging “Helpt Elkander” op, stelde de statuten daarvan op en diende deze weldadigheidsvereniging als sekretaris/penningmeester gedurende ruim 20 jaren. Na het uitbreken van de oorlog en de oprichting van de schutterij was hij vele jaren voorzitter van de Commissie van Advies inzake kostwinnersvergoeding. Deze arbeid eiste meer van zijn vrije tijd dan op het eerste gezicht lijkt; toch bleef hij zijn diensten verlenen tot de ontbinding van de Commissie.

Door het gouvernement van Curaçao daartoe aangezocht, verbleef hij geruime tijd in Cuba teneinde de terugkeer mogelijk te maken van vele Antilliaanse arbeiders die aldaar waren gestrand in de suikerindustrie, en die geen mogelijkheid hadden naar hun geboortegrond terug te keren. Veel lijden heeft hij op die wijze aan menig Antilliaans gezin bespaard.

Bij een mutatie in het Venezuelaans Consulaat te Aruba, toen de benoeming van een nieuwe functionaris enige tijd zou duren, trad hij intussen op als waarnemend Consul.

De heer Kwartsz huwde de dochter van zijn onderwijzer, Teolinda Amena Kuipéri. Uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren, waarvan er nog 6 in leven zijn. Vier daarvan zijn in Nederland gevestigd terwijl er nog twee gehuwde dochters op Aruba wonen. Zijn oudste zoon Frederik was van beroep griffier van het gerecht in Aruba en werd als zodanig gepensioneerd. Als lid van de Staten genoot deze ook bekendheid. Een andere zoon mr. L.C. Kwartsz was gedurende 12½ jaren Gezaghebber van Aruba en daarvoor Procureur-Generaal.

Wij hebben gemeend met het releveren van de voorafgaande gegevens en feiten uit het leven van een man die de Arubaanse gemeenschap op iedere mogelijke wijze heeft gediend en een bron van goede raad voor eenieder die bij hem kwam, die eer toe te kennen aan de heer Lindoro Kwaretsz, wiens verscheiden een groot verlies betekent voor Aruba.

R.J. Beaujon

Addison W. Croes

J.G. de Castro

S.N. Ecury

S.Q. Oduber

 

Bijlage Goud op Aruba

 

Read More →