Balfour Castle is a historic building on the southwest of Shapinsay, Orkney Islands.[1] Though built around an older structure that dates at least from the 18th century, the present castle was built in 1847, commissioned by Colonel David Balfour, and designed by Edinburgh architect David Bryce.
Balfour Castle is a historic building on the southwest of Shapinsay, Orkney Islands. The present castle was built in 1847, commissioned by Colonel David Balfour.

I. Sir James Balfour (of Montwhanie), Lord Pittendreich (county Fife), geb. omstr. 1520, extraordinary Lord of Session (1561), ordinary Lord (1565), clerk-register, deputy governor van het kasteel te Edinburgh (1567), Lord President Court of Session (1567), overl. in 1583, tr. omstr. 1560 Margaret Balfour, dr. van Sir Michael Balfour of Burleigh en Balgarvie en Christiane Bethune of Creich.

Uit dit huwelijk oa:

Sir Michael Balfour, of Burleigh Castle (Orwell, county Kinross), in 1607 verheven tot Lord Balfour of Burleigh in de peerage van Schotland. Hieruit het geslacht der baronnen Balfour of Burleigh.

II. Sir David Balfour, geb. in Schotland omstr. 1582, kolonel 2e regiment der Schotse brigade, commandant van Bergen op Zoom, begr. ald. 27 nov. 1638, tr. Bergen op Zoom 30 okt. 1607 Anna Bacx, geb. omstr. 1582, overl. Bergen op Zoom 4 nov. 1638, dr. van Paulus Bacx, ridder, ritmeester en gouverneur van Bergen op Zoom en Elisabeth Joachimi.

III. James Michael Balfour, ged. Bergen op Zoom 22 nov. 1611, kapitein in het regiment van zijn vader Sir David Balfour, sneuvelde bij Luik, begr. Bergen op Zoom 18 nov. 1643, tr. 1e (ondertr. Grave 4 aug.) 1635 Johanna Severijns; tr. 2e Klundert 10 maart 1637 Agnes Stuart, geb. omstr. 1615, begr. Bergen op Zoom 21 febr. 1684, dr. van de kapitein Patrick Stuart en Geertruid van der Leeuw, zij hertr. (ondertr. ’s-Hertogenbosch 21 jan.) 1646 de kolonel Jacob Henderson.

IV. Patrick Balfour, ged. Breda 18 sept. 1641, schepen (1670) en burgemeester van buiten (1672) van Bergen op Zoom, kommandeur van Bergen op Zoom en onderhorige forten sedert 1684, luitenant-kolonel in het regiment Van Hofwegen, overl. Fleurus 1 juli 1690, tr. 1e (ondertr. ‘s-Gravenhage 25 nov. 1663) Anna Maria van Stapele, ged. Bergen op Zoom 5 juli 1634, overl. ald. 10 april 1679, dr.van Mr. Cornelis van Stapele, raad in de Raad van Brabant, en Maria Marcellina bax; tr. 2e (ondertr. Bergen op Zoom 6 jan.) 1680 Elisabeth Vlaming.ged. Sluis 19 jan. 1648, begr. Zierikzee 23 nov. 1725, dr. van Joannes Vlaming, schepen en burgemeester van ’t Vrije van Sluis, en Elisabeth de Casembroot, en wed. van Nicolaas van Vrijberghe, commandeur van Tholen en kapitein-grootmajoor van Sas van Gent.

V. Johan Balfour, ged. Bergen op Zoom 28 jan. 1681, kolonel-kommandant regiment Prins van Holstein van der Beke in 1718, kolonel in 1721, overl. Sas van Gent 5 of 6 mei 172, tr. 1e Bergen op Zoom 15 febr. 1706 Helena Maria Padt, jonge dr. van Bergen op Zoom, overl. ald. 23 april 1707; tr. 2e Nieuwerkerk (Zeeland) 21 jan. 1711 Vincentia Mogge, ged. Zierikzee 11 dec. 1691, overl. ald. 12 dec. 1753, dr. van Mr. Johan Mogge, heer van Duivendijke, burgemeester van Zierikzee, en Anna Pous.

VI. Patrick Balfour, heer van Wadimont (Oost-Vlaanderen), ged. Zierikzee 1 nov. 1714, luitenant-kolonel der infanterie 20 okt. 1749, baljuw van Zierikzee 5 juli 1758 – 1765, begr. Waalwijk 9 mei 1766, tr. 1e Zierikzee 31 iokt. 1743 Françoise Adriana Leijdecker, ged. Zierikzee 5 april 1711, begr. Ald. 3 juli 1761, dr. van Mr. François Diederik Leijdecker, drossart van Stad en Lande van Sint Maartensdijk, schepen en burgemeester van Tholen, en Jacoba Cornelia de Huybert; tr. 2e Ouwerkerk 31 mei 1763 Jacoba Louisa de Mestral, geb. Breda, begr. Zierikzee 3 sept. 1763, van wie de ouders woonden op den Eumer te Princenhage.

VII. Johan Adriaan Balfour, heer van Wadimont, geb. 21 juli, ged. Zierikzee 3 aug. 1753, kapitein der Infanterie, overl. (gesneuveld) Lincelles bij Rijssel 5 juli 1793, tr. Utrecht 7 febr. 1780 Suzanna Maria de Malapert, ged. Jutphaas 7 aug. 1747, overl. als bannelinge te St. Omer 3 maart 1790, dr. van Louis de Malapert, heer van Jutphaas en Plettenburg, kanunnik Dom te Utrecht, en Louiza de Geer.

VIII. Patrick Balfour van Burleigh, geb. op Kasteel Döhrenburg te Gräfrath bij Krefeld, ged. Venlo 15 jan. 1784, kolonel der Infanterie Westindisch leger, overl. Zutphen 6 jan. 1848, tr. 1e Willemstad (Curaçao) 18 mei 1806 Johanna Christina Luydens, wed. van Jean Isaie Quast, 2e luitenant der artillerie, commies van munitie en wapenmagazijn; tr. 2e Breda 25 juli 1809 Henriette Wilhelmina Gerardine Elisabeth Changuion, geb. 20 dec. 1791, ged. ’s-Gravenhage 1 jan. 1792, overl. Zutphen 12 sept. 1843, dr. van Mr. Pierre Jean Changuion, gouverneur van Suriname, en Elisabeth Johanna Meyners.

IX. Christophe Guillaume Patrick Balfour van Burleigh, geb. Breda 16 aug. 1812, kapitein der Jagers Westindisch leger, overl. Utrecht 15 okt. 1895, tr. Paramaribo 15 okt. 1838 Margaretha Kamerling, geb. Paramaribo 27 juni 1816, overl. Utrecht 15 jan. 1889, dr. van Hendrik Kamerling, lid Koloniale Raad van Suriname, plantage-eigenaar, en Henrica Cantzlaar.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

X. Henry Gustaaf Balfour van Burleigh, geb. Paramaribo 11 juli 1841, vertrekt met de “Aegidia en Paulina” 24 nov. 1866 naar Indië, 1e luitenant der infanterie Oostindisch leger, Eervolle Vermelding vanwege de krijg in Atjeh sept. en okt. 1876 G.B. 13 sept. 1877 nr. 24, tijd. opzichter 3e kl. dienst Boswezen, overl. Semarang 21 okt. 1907, tr. Meester Cornelis 16 jan. 1888 Frederika Christina Helena Jansen, geb. Amboina 24 jan. 1854, overl. Semarang 20 maart 1903, dr. van Rykele Jansen en Maria Elisabeth Ketting.

Bronnen: 

ARA, Stamboeken officieren O.I.L. 402-94 (niet ter inzage: 619-48). Niet toegankelijke overheidsarchieven.

Literatuur:

Burkes Peerage; Nederland’s Patriciaat (1920), De Nederlandsche Leeuw, 6 (1977), kol. 181-203; A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, dl. I (Groningen 1885).