Wm. Theodore de Bary ’41, GSAS’53 received a National Humanities Medal for his work in East Asian studies. PHOTO: JOCELYN AUGUSTINO
Columbia College: Wm. Theodore de Bary ’41, GSAS’53 received a National Humanities Medal for his work in East Asian studies. PHOTO: JOCELYN AUGUSTINO

Inleiding. Het is opmerkelijk dat over het voorkomen van de geslachtsnaam De Bary, en varianten, in Nederland weinig is geschreven. Terwijl daar, gezien de opgave van personen in C. von Bary; “Beiträge zur Geschichte der Bary-Barry (Antwerpen 1927), alle aanleiding voor is. Voornoemde publicatie is voor onderstaande genealogie als uitgangspunt gebruikt. Mijn eigen publicatie “Afstamming van Catharina Elisabeth Latté, echtgenote van Cornelis Ringeling Quast, uit Daniel de Bary” als bijlage bij “Quast” in Nederlandse Genealogieën, deel 11 (‘s-Gravenhage 1996) is nog steeds het meest recent gepubliceerde artikel.

I. Daniel de Bary, komt als koopman uit Bordeaux, wordt 11 sept. 1702 burger van Amsterdam, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 31 maart 1733 (1), tr. Barbara Boelhouwer, begr. (als weduwe) Amsterdam (Zuiderkerk) 7 sept. 1750 (2). Uit dit huwelijk:

 1. Susanne Elisabeth de Bary, ged. 14 juni 1703
 2. Jan, volgt II.
 3. C.N. De Bary, begraven 28 maart 1706.
 4. Paulus de Bary, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27 nov. 1707 (3).

II. Jan de Bary, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18 jan. 1705 (4), …, overl. …, tr. (ondertr. Amsterdam 8 nov. 1726) (5) 26 nov. 1726 (klasse van 12 gulden) Marie le Blanc. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel François, volgt III.
 2. Maria de Bary, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23 febr. 1729 (6).
 3. Petrus de Bary, geb. 27 sept. 1730
 4. Jonas Samuel de Bary, ged. Amsterdam (Waalse Kerk) 12/13? jan. 1733, komt in 1750 als assistent met het schip “Johanna Elisabeth” op Curaçao, provisioneel fiscaal (1762) (7), provisioneel deurwaarder en gerechtsbode (1770) (8), translateur in de Franse en Spaanse taal (9) en actuele christen makelaar (10), secretaris Comité Militaire 20 okt. 1796 (11), betaalde de 25 penning (210 pesos) aldaar in 1797 (12), begr. Curaçao 17 febr. 1804 (13), tr. Hendrika Johanna Luydens, geb. …, begr. Curaçao 18 maart 1809 (14), dr. van wellicht Elias Luydens die in 1735 op Curacao aankwam (15). Uit dit huwelijk zover bekent: Maria Jacoba de Bary, geb. Curaçao 6 nov. 1756, overl. Curaçao 7 febr. 1835 (als Debarry) (16), tr. Curacao 1788 (in notariele huwelijks akte 1788, nr. 20, als Du Bary) Johannes Rudoph(us) Latté, van Emmerik, overl. voor 27 dec. 1816 (17)
 5. Johanna Katharina de Bary, ged. 19 juni 1735
 6. Susanna Elizabeth de Bary, ged. 4 mei 1737, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 24 febr. 1769 (18).
 7. Hendrik Hugo de Bary, ged. 20 april 1740, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 12 febr. 1785 (19), ondertr. Amsterdam 15 maart 1782 (20) Anna Maria Hansen, zij hertr. (ondertr. Amsterdam 3 maart 1786) (21)Christiaan Fredrik Schuur
 8. Jan Willem de Bary, ged. 6 sept. 1741

III. Daniel François de Bary (22), ged. 10 sept. 1727, wordt 28 mei 1747 als “jeune homme d’Amsterdam” lid van de Gereformeerde Gemeente te Heusden, vertrekt als zijnde van Amsterdam op het schip Bosschenhove 2 juni 1755 naar Indië (23), 25 sept. 1755 aankomst aan de Kaap, vertrekt aldaar 26 okt. 1755, eerste klerk van justitie en gezworen klerk van politie in Bengalen 21 juli 1761, wordt op de dienst van ord. gecommiteerde te Casimbazar als onderkoopman voorgedragen 3 juli 1770, onderkoopman en ordinaire gecommitteerde te Casimbazar en zodanig gedisapprobeerd bij patriase brief van 18 okt. 1771, wordt onderkoopman uit Nederland 1 juli 1773, word Eerste in de Munt te Casimbazar 9 juli 1773, mitsgaders cassier 23 juni 1775, overlijdt in Azië 28 aug. 1775 (www.wiewaswie.nl, als de Barij), tr. Geertruidenberg 4 jan. 1731 Maria Johanna van Opstall (24), ged. Geertruidenberg 4 jan. 1731, overl. …, dr. van Cornelis van Opstall, secretaris van Geertuidenberg en notaris ald., en Maria Johanna Molenbergh. Uit dit huwelijk zover bekent: 1. Jan Daniel de Bary (25), geb. Casimbazar (Bengalen) 10 febr. 1766, kadet-kannonier 18 april 1785, kadet-bombardier 12 febr. 1786, onderluitenant supernumerair 18 nov. 1787, onderluitenant officier 21 maart 1789, eerste luitenant 22 febr. 1793, demissie genomen en Engels pensioen genoten 18 mei 1795 tot 1814, kapitein bij het 3e bataillon artillerie te voet 23 jan. 1814, majoor der artillerie, laatstelijk plaatselijk artilleriecommandant te Philipstad en Marienburg, nam deel aan het beleg te Geertruidenberg 1792, bij de aanval van Rouboes voor Marbeuge 1793, bij de belegering van Landrecier en de gehele veldtocht bijgewoond te Sant en daarbuiten en in Willemstad 1794, overl. Gorinchem 9 febr. 1831 (ten huize zijn neef de gepensioneerde luitenant-kolonel Cornelis van Opstall, R.M.W.O.4) (26), tr. Dordrecht 9 maart 1814 Maria Johanna Bax, geb. Dordrecht 19 maart 1780, overl. Oostburg 7 sept. 1835, dr. van Anthonij Bax, notaris en procureur te Dordrecht, en Johanna Petronella van Opstall (27). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Petronella de Bary, geb. Maastricht 11 sept. 1818, overl.Maastricht 25 sept. 1818.
 2. Daniel Cornelis Johannes de Bary, tweeling met voorgaande, overl. Maastricht 16 sept. 1818.
 3. Cornelis Johannes de Bary (28), geb. Casimbazar (Bengalen) in 1770, directeur postkantoor te Geertruidenberg, overl. Geertruidenberg 21 aug. 1853 (29), tr. 1e Zevenbergen 9 okt. 1800 Johanna Cornelia van der Waal, tr. (als wednr) 2e Gorinchem 22 maart 1809 Alida Adriana de Quartel, geb. 22 maart, ged. Strijen 24 maart 1776, overl. Geertruidenberg 17 febr. 1851, dr. van Cornelis de Quartel en Maria Roos.

Uit het tweede huwelijk: Doodgeboren kind, Dubbeldam 18 okt. 1816.

Noten

 1. GA Amsterdam, index begraafregisters voor 1811.
 2. GA Amsterdam, index begraafregisters voor 1811.
 3. GA Amsterdam, doopregisters voor 1811. Getuigen Paulus Pelt en Claara Catrina van Wesenbeek.
 4. GA Amsterdam, doopregisters voor 1811. Getuigen Mijnard Boelhouwer en Barbara Boudewijns.
 5. GA Amsterdam ondertrouwregisters 1565-1811.
 6. GA Amsterdam, doopregisters voor 1811. Getuigen Daniel de Bary en Judith Vaucquet. Vader als Jan de Bary Danielse.
 7. NA, 1.01.02, 9510.
 8. NA, 1.01.02, 9532.
 9. IN1996, p. 85.
 10. Idem.
 11. J.Th. De Smidt, T. van der Lee en J.A. Schiltkamp, Publikaties en andere wetten alsmede de oudste resoluties betrekking hebbende op Curacao, Aruba, Bonaire II 1782-1816 (Amsterdam 1978), p. 535-537. De leden van deze commissie waren A. Kikkert, J.R. Lauffer, G.J.H. Heshusius, D. Creefts, J.H. Gravenhorst, J.Ph Hagenberg en J. Brugman.
 12. N1992, p. 162.
 13. NA, 1.05.12.01, 1487 (63). Ontvangsten van de begraafgelden.
 14. CBG, Microfiches Gereformeerd Begraven 1792-1831, als weduwe van Jonas Samuel de Barry.
 15. A.J.C. Krafft, Historie en Oude Families van de Nederlandse Antillen (‘s-Gravenhage 1951), p. 394. Hij is afkomstig van Amsterdam, en kwam als boekhouder van de West-Indische Compagnie op Curacao, later Raad aldaar. Getrouwd met Cornelia Jacoba Redoch en Maria Jacoba Levina de Beaufort, weduwe van Bernardus van der Veen en ook gehuwd geweest met Geert Spanjaard.
 16. www.wiewaswie.nl Daar is haar geboortedatum vermeldt.
 17. In adv. Van die datum biedt zijn wed een huis te koop aan.
 18. GA Amsterdam, index begraafregisters voor 1811.
 19. GA Amsterdam, index begraafregisters voor 1811.
 20. GA Amsterdam ondertrouwregisters 1565-1811.
 21. GA Amsterdam ondertrouwregisters 1565-1811.
 22. Zijn loopbaan in de VOC: CBG, VOC Personalia 1761-1770 en 1771-1779.
 23. http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
 24. Brabantse Leeuw, 6 (1952) p. 207.
 25. NA, 2.13.04, 351, folio 1 en 2.13.04, 102, folio 1.
 26. Volgens zijn overlijdensadvertentie. Zie tevens Brabantse Leeuw, 6 (1952) p. 209.
 27. Brabantse Leeuw, 6 (1952) p. 208.
 28. Zie NL1971, kol 109.
 29. Oud bijna 83, in www.wiewaswie.nl, ouders niet genoemd.

Opmerkingen voor verder onderzoek

 • dopen uit GA Amsterdam, zijn hervormd. Andere dopen checken in Waalse fiches CBG.
 • dopen Curacao Luydens
 • huwelijk Latte Curacao, niet in microfiches CBG
 • Ref dopen Curacao 1735-1751, bestaan niet. Dopen van 1756 lopen tot juli en dan over op febr. 1759.
 • Tr. Ref Curacao 1738-1745, onvolledig en nauwelijks leesbaar.

Literatuur

Losse aantekeningen

 • François Angliviel de La Beaumelle, né le 1er juin 1927, Paris 1er, décédé le 15 février 2006, inhumé, Valleraugue (30, Gard) (78 ans), marié le 18 février 1956, Paris 16, avec Béatrice de Bary,  petite fille de  Jean-Brice de Bary, Saint-Cyr 1926-28, général de brigade (origine Infanterie), diplômé d’Etat-Major, En commandement à Dijon avant l’armistice de 1940, il parlemente avec les Allemands et évite le bombardement de la ville et la capture des militaires Français.Il devient ensuite Résistant, membre de l’ORA. Il sera arrêté par la gestapo et enfermé à la prison St-Michel de Toulouse en juillet 1943. Resté muet, il sera gracié faute de preuves. Un livre paru en 1967 lui est consacré : Jean Brice, un officier chrétien.(source : O. Schlumberger). Citoyen d’honneur de la ville de Dijon, où une rue porte son nom.Croix de guerre 14-18 et 39-45 et TOE. Rosette de la résistance, etc, mort pour la France des suites de sa déportation, Officier de la Légion d’honneur, ESM Saint-Cyr, promotion du sous-lieutenant Pol Lapeyre.
 • Il est le fils d’Albert de Bary, Commandant d’artillerie breveté, Ancien élève de Polytechnique promotion 1890, de l’Ecole d’Application de l’artillerie et du génie de Fontainebleau 1891-93, de l’Ecole Supérieure de Guerre. Quand la guerre éclata, il fut attaché comme chef d’escadron à l’état-major du général de Castelnau qui commanda d’abord le II° armée puis le groupe d’armées du Centre. Il fut ensuite chef d’état-major Général des armées françaises, et enfin commanda le groupe d’armée de l’Est.Châtelain de Rousson par Salindres (Gard). Chevalier de la Légion d’honneur, décoré de divers ordres belges, russes, serbes, bulgares.Thuret (Etude sur l’histoire des Bary-Barry, par C. de Bary – 1927)14i2010.
 • La famille de Bary est originaire de Tournai et très ancienne. Un Brice de Bari prit part à la bataille d’Ascalon en 1191 A la Réformation, tous les enfants d’Antoine de Bary quittèrent Tournai et firent souche à Genève, Bâle, Francfort, Hambourg et en Angleterre. Jean de Bary fut reçu bourgeois de de Francfort en 1598. Son fils Jean II émigra à Bâle, où il fut reçu bourgeois en 1633.La branche aînée est demeurée à Bâle, tandis que la branche cadette, fixée en Alsace, a adopté la nationalité française après 1871. Un décret impérial du 8 février 1865 les a autorisés à faire précéder leur nom de la particule que leurs ancêtres avaient laissé tombée en désuétude. D’autres rameaux sont représentés en Bavière, à Francfort, à Anvers, en Amériques du Nord et du Sud.
 • Armand Angliviel de La Beaumelle, né le 15 juillet 1929, Paris (75) 1er, décédé en 1964 (35 ans),  marié en 1962 avec Béatrice de Rothschild, née en 1939, Chevalier de la Légion d’honneur (promotion de Pâques 8 avril 2007), de la branche James, baron de Rothschild, Anobli (21/10/1816) ainsi que ses frères (sauf Nathan, naturalisé anglais) par l’empereur d’Autriche, puis fait baron héréditaire (29/9/1822) ; fondateur de la branche parisienne, il finança le retour des Bourbons. Ami de Louis-Philippe, propriétaire de Château-Lafitte, philantrope. Associé gérant de “Rothschild frères”, il fit de l’établissement parisien le plus puissant d’Europe. Fondateur de la compagnie des chemins de fer du nord. Consul général d’Autriche-Hongrie à Paris. Dont Marie Angliviel de La Beaumelle, née le 7 avril 1963, Neuilly-sur-Seine, Hauts de Seine. Mariée en 1987 avec Brandino Brandolini d’Adda, « Aggiunge il cognome “d’Adda” nel 1894, con autorizzazione ministeriale. »,  fils de Brandolino Brandolini d’Adda, conte di Valmareno 1918-2005 et Cristiana Agnelli 1927.
 • Le Recueil Financier, 1915 De tabel somt Antwerpse bankiers op en vermeld hun portefeuilles en ranking in 1914. Heinrich Albert de Bary is qua “geaccumuleerd kapitaal” (GK) nummer 2. Hij was bestuursraadlid van de Christuskirche bij de oprichting en ook de eigenaar van de bouwgrond.
  Naam
  AM
  RM
  GK
  RK
  de Bary, H. Albert
  11
  1
  161.750.000
  2
  Van de Put, Louis
  11
  2
  150.750.000
  4
  Bunge, Edouard
  10
  3
  168.200.000
  1
  Le Grelle, Emile (comte)
  10
  4
  156.500.000
  3
  Gevers, Maurice
  8
  5
  130.500.000
  5
  De Jardin, Fernand
  8
  6
  106.700.000
  7
  Michelis, Hugo
  7
  7
  124.500.000
  6
  Mols, Alexis
  7
  8
  92.200.000
  8
  Van den Bosch, Louis
  6
  9
  82.500.000
  12
  Bracht, Victor
  6
  10
  69.000.000
  15
  de Bary, Albert Jr.
  5
  11
  86.750.000
  10
  Von Mallinckrodt, Wilhelm
  5
  12
  52.500.000
  20
  Creutz, Prosper
  5
  13
  49.500.000
  23
  Stappers, Jules
  5
  14
  46.750.000
  25
  Carlier, Hector
  4
  15
  87.000.000
  9
  […]
  […]
  […]
  […]
  […]
  Jacobs, Frédéric Jr.
  2
  39
  72.000.000
  13
  […]
  […]
  […]
  […]