De relaties lopen onder meer via de Anna Sophia Daal.  Jan Hendrik Quast, geb. Curaçao 16 nov. 1773, cadet kanonnier W.I.C. 1789, le luitenant art. 1795, lid Kleine Raad 1803, overl. Curaçao, 9 aug. 1825, tr. ald. 28 aug. 1796 Maria Jacoba Luydens, van Curaçao, dr. van Cornelis Jacobus en Anna Sophia Daal. Gijsbert Adriaan Karel Heldewier Vignon, geb. Curaçao 3 Mei 1859, was eigenaar van een plantage op Curaçao, tr. Curaçao 23 dec. 1895 Anna Maria Daal, geb. Curaçao 8 aug. 1869, dr. van Mathias en Virgini Jacobs (Nederland’s Patriciaat 1920, jg 11). Het geslacht komt uit Bergen in Henegouwen. De stamreeks begint met Jean Heldewier de oude, die in de eerste helft der 16e eeuw in Bergen woonde. Bij K. B. d.d. 3 Aug. 1835, no 1 werd Mr. Albert Wilhelm Laurens Martinus Heldewier verheven in de Ned. Adel. Genealogie in Mdbld. de Ned. Leeuw jg. 1924 k. 332 e. v. v., 365 e. v. v. en Ned. Patr. jg 11.

Wapen: doorsneden, A. in rood een gouden leeuw; B. in groen een gouden fontein, bestaande uit een lage zeshoekige bak in het midden waarvan een kolom rust, uit het boveneinde waarvan naar rechts en naar links een zilveren waterstraal naar beneden in den bak valt. Helm met rood-gouden wrong en goud-rode helmkleeden. Helmteeken: een gouden uitkomende leeuw. Schildhouders: 2 omkijkende gouden leeuwen. Wapenspreuk: ,,Pietas ante omnia” = ,,Godsvrucht voor alles”.

NA 1942 jg. 40, pp. 472-475