Deze opstelling is ontleend aan het onderzoek van J.L. Kuipéri. Literatuur: Nederland’s Patriciaat 1946, jg. 32 pp. 134-152.

Martin Luther (1483 – 1546), theoloog en reformator
Martin Luther (1483 – 1546), theoloog en reformator

I. Ds. Gerhard JÜTTING, priester, overgegaan tot de leer van Luther in 1578, evangelisch predikant te Badbergen (Kreis Bersenbrück, Duitsland) 1571-1621, geboren circa 1552, overleden 1621 te Badbergen. Gehuwd voor de kerk voor 1587 met Gerthe N.N.

II. Ds. Theodor JÜTTING, predikant te Badbergen -1628, Nordmoor -1629, Badbergen -1633, Backemoor -1647, Badbergen -1670, geboren circa 1597 te Badbergen (Duitsland), overleden 1670 te Badbergen (Duitsland), zoon van Ds. Gerhard JÜTTING (zie I) en Gerthe N.N.

III. Albert JÜTTING, geboren april 1634 te Bachemoor (Hannover, Duitsland), overleden op 10.10.1669 te Quackenbrück (Hannover, Duitsland), zoon van Ds. Theodor JÜTTING (zie II) en N. N. Gehuwd met Barbara MEYER.

IV. Christian Hermann JÜTTING, bierbrouwer te Hannover, geboren circa 1675, overleden voor 1735, zoon van Albert JÜTTING en Barbara MEYER.

V. Johan Adolf JUTTING, meester chirurgijn te Heukelum, geboren 1710 te Quackenbrück (Hannover, Duitsland), overleden op 14.04.1790 te Heukelum. Aangifte. Zoon van Christian Hermann JÜTTING. Gehuwd voor de kerk op 17.07.1735 te Heukelum met Anna Regina MEYER, geboren 1712 te Quackenbrück (Hannover, Duitsland), overleden op 28.04.1783 te Heukelum

VI. Christiaan Hermannus JUTTING, medisch doctor, geneesheer en schepen te Heukelum, geboren op 17.09.1744 te Heukelum, gedoopt (GE) op 20.09.1744 te Oosterwijk (Kedichem), overleden op 15.09.1805 te Heukelum op 60-jarige leeftijd, zoon van Johan Adolf JUTTING (zie Vc) en Anna Regina MEYER.
Ondertrouwd (1) op 03.05.1775 te Heukelum, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23.05.1775 te Utrecht (Nicolaïkerk) met Judith (Maria Judith) de VISSER, 24 jaar oud, gedoopt (GE (Catharinekerk) op 20.02.1751 te Utrecht, overleden op 26.09.1784 te Heukelum op 33-jarige leeftijd, aangifte. Dochter van Lambertus de VISSER ((de) Visscher) en Judith CRAUWEL (Crouwel).
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 23.10.1787 te Heukelum met Anna Catharina COETS, 31 jaar oud, gedoopt op 04.07.1756 te Zundert, overleden op 08.01.1829 te Leerdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Willem COETS en Margaretha Catharina DRIEWEGEN.

Uit het eerste huwelijk:

VII. Anna Regina JUTTING, geboren op 14.03.1780 te Heukelum, gedoopt op 19.03.1780 te Heukelum, overleden op 06.07.1868 te Utrecht op 88-jarige leeftijd, dochter van Christiaan Hermannus JUTTING en Judith (Maria Judith) de VISSER.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 04.09.1799 te Baarland met Ds. Petrus van der WOLK, 23 jaar oud, predikant te Baarland 27.10.1799-, IJzendijke 06.07.1802-, Groot-Ammers 22.09.1805-, geboren op 14.07.1776 te Utrecht, overleden op 20.07.1809 te Groot-Amers op 33-jarige leeftijd, zoon van Frans van der WOLK en Johanna Margrita LORAN.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 14.03.1811 te Groot-Ammers met Cornelius Wietzo KUIPERI, 31 jaar oud, boekverkoper te Schoonhoven vanaf 01.04.1811, uitgeschreven van Schoonhoven met attestatie 27.04.1822 C.W. Kuiperi en A.R. Jutting (in 1805 naar Schoonhoven komende van Giessen Oudekerk), koster van de Nicolaaskerk te Utrecht van circa 1835 tot en met 31.12.1859 (dus tot zijn 80-ste), geboren op 18.12.1779 te Wissekerke (nu Wissenkerke).

Uit het tweede huwelijk:

VIII. Ds. Nicolaas Adrianus KUIPÉRI, kandidaat 1836, hulpprediker te Utrecht 1838-1840,Hellendoorn -1842, hervormd predikant te Leeuwen en Puiflijk 1842-30.04.1958, Aruba (Nederlandse Antillen) -1871, Soesterberg -1879, Holysloot -1883, geboren op 06.12.1811 te Schoonhoven, overleden op 11.05.1883 te Sluipwijk op 71-jarige leeftijd.

Op 8 mei 1855 plaatste Nicolaas Adrianus de volgende advertentie in “De Nederlander” – Nieuwe Utrechtse Courant – :
In den nacht van den 1. op den 2. dezer trof onze reeds zoo zwaar beproefde gemeente eene nieuwe en vreeselijke ramp. _ Zes huizen met aanhorigheden, waaronder de pastorie der Hervormde gemeente, werden eene prooi der vlammen, die, aangeblazen door eenen fellen NoordOosten wind, zich ongelooflijk snel uitbreidden en alles in eenen vuurpoel veranderden.
De ondergeteekende, doordrongen van dankgevoel voor de groote en veelzijdige belangstelling en liefderijke hulpvaardigheid door velen zijner vrienden zoowel aan hem en de zijnen, als aan de overige beproefden betoond bij en na de ramp, die hem en zijne naburen in den vreeselijken nacht, zoo plotseling van huis en goed beroofde, acht het zich ten aangenamen pligt hen allen langs dezen weg daarvoor opentlijk zijn hartelijken dank te brengen; _ en wel in de eerste plaats aan den Edel Achtbaren Heer Kolfschoten, Burgemeester van Wamel, waartoe Leeuwen behoort, aan wiens onvermoeiden ijver en buitengewone inspanning wij, naast God, het behoud onzer Kerk te danken hebben, waartoe ook zij, aan wie het gebruik der bluschmiddelen was toevertrouwd, met volharding medewerkten.
Moge de goedkeuring van hun geweten en de Zegen des Allerhoogsten daarvoor hun loon zijn ! _
Leeuwen, 5 Mei 1855.
N.A. KUIPERI, pred. der Hervormde Gemeente van Puiflijk en Leeuwen.
Op 13 mei 1858 Staat in “Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage”: “Bij Kon. besluit van den 30 April, no. 62. is tot predikant bij de Hervormde gemeente op het eiland Aruba benoemd, de heer N.A. Kuiperi, thans predikant te Puiflijk en Leeuwen”.
Op 19.10.1858 in hetzelfde blad: “Uit Curaçao schrijft men van den 12 Sept.: “Heden in den vroegen morgen, arriveerde alhier de klipperbrik Santa Rosa, kapt. J.A. Buiskes, van Amsterdam. Aan boord van dit schip bevonden zich, o.a. passagiers, de heer N.A. Kuiperi en fam., die, na eene gelukkige en zeer voorspoedige reis van slechts vijf en dertig dagen, hier werd opgewacht, en weldra door den heer H.F. Meijer, predikant alhier, en twee leden van den kerkenraad werd verwelkomd. De reisigers waren hoogst tevreden, zoo over de zoo gelukkig volbragte reis als over de vriendelijkheid en bescheidenheid der geheele bemanning van dit uitmuntend en snelzeilend brikschip. “De heer Kuiperi heeft met zijne familie zijn intrek genomen in een logement, dat, kort na zijne aankomst, in brand is geraakt, zonder dat die brand echter groote schade heeft berokkend. Men is hier zoo gerust op brand, dat men zelfs geen brandspuit op het eiland bezit. De commandant van Zr. Ms. bark de Sperwer had daarom de goedheid, de brandspuit van dat vaartuig, onder opzigt van den luitenant Habets, naar wal te zenden; die spuit heeft echter geen water behoeven te geven.
De heer Kuiperi wacht thans gelegenheid af, om zich verder naar Aruba te kunnen begeven. Hij heeft den 19 dezer voor onze gemeente gepredikt over de woorden uit de Handel. der Apost.: “En hij vervolgde zijne reize met blijdschap,” en daardoor aan de Protestantsche gemeente alhier groot genoegenoegen verschaft.
“De droogte blijft hier nog voortduren, en met deze het gebrek aan water. Een emmer regenwater kost thans zeker 25 cents. Hoe het vee hier nog voedsel vindt, is onbegrijpelijk.`
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09.12.1841 te Utrecht met Johanna Wilhelmina van der LINDEN, 30 jaar oud, geboren op 16.05.1811 te Utrecht, overleden op 18.03.1883 te Holysloot (Ransdorp) op 71-jarige leeftijd, dochter van Ds. Hermanus van der LINDEN, predikant te Leeuwen 04.08.1811-, Hurwenen 17.08.1817-, Waterlandkerkje 08.11.1818-, Oudelande 02.05.1824, en Anna Catharina PETERMAND (Peterman, Pietermand).

IX. Hermanus Esajas Nicolaas KUIPÉRI, landschoolonderwijzer op Aruba (Nederlandse Antillen), geboren op 14.02.1844 te Leeuwen (gemeente Wamel), overleden op 19.07.1888 te Aruba op 44-jarige leeftijd. Volgens de mondelinge overlevering zou hij zijn vergiftigd.
Vertrekt in 1862 van Utrecht naar Oost-Indië op 18-jarige leeftijd. Zoon van Ds. Nicolaas Adrianus KUIPÉRI (zie VIIIs) en Johanna Wilhelmina van der LINDEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19.02.1871 te Aruba.
In genlias staat 22.02.1871 als datum ? Echtgenote is Johanna Elisabeth OLIVET, 15 jaar oud, geboren op 23.04.1855 te Aruba, overleden op 01.10.1942 te Aruba op 87-jarige leeftijd.
Volgens de akte overleden op 02.10.1942. Johanna Elisabeth is bij het opvolgende huwelijk van de Moeder met Frederik Carel Olivet in echt aangenomen op Aruba 15 september 1858. De hulpambtenaar van den Burgelijke Stand, J.L.R. Beaujon (aktenummer 26). Dochter van Frederik Carel OLIVET, Kleermaker en handelaar, en Maria Philippina (Phelepina) (Fermina) MEINHARDT, naaister, zij komt ook voor onder de namen Fermina Meinhardt en Maria Philippina Henriquez en Johanna Felepina Henriquez.

X. Teolinda Amena KUIPÉRI, geboren op 23.10.1875 te Aruba, overleden op 21.04.1958 te Aruba op 82-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Esajas Nicolaas KUIPÉRI en Johanna Elisabeth OLIVET.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30.06.1897 te Aruba met Lindoro Cristoffel (Dochi) KWARTS, 23 jaar oud, waarnemend gezaghebber van Aruba, plantage eigenaar, notaris, plaatvervangend kantonrechter, consul van Venezuela; secretaris, thesaurier en oprichter van de Aruba Goudmaatschappij, ridder in de orde van Oranje-Nassau, geboren op 27.07.1873 te Aruba.
Het in deze akte (geboorteakte) genoemd kind is op den twintigste augustus 1895 door Celina Francisca Kwarts erkend. Aruba, den 20 augustus 1895, de Ambtenaar van de Burgelijken Stand, Thielen. Overleden op 29.04.1959 te Oranjestad (Aruba) op 85-jarige leeftijd.
XI. Ada Olivia Kwarts, geboren op 13.11.1911 te Aruba, overleden op 11.05.2004 te Rotterdam op 92-jarige leeftijd, begraven te Drieshuis-Westerveld op 17.05.2004. Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24.12.1930 te Aruba met Johannes Rudolf QUAST, 23 jaar oud, leraar Spaans en Engels (M.O.), directeur Hendrikschool te Curaçao, gezant met bijzondere missie te Puerto Rico (1954), ridder in de Orde van Oranje-Nassau, geboren op 28.01.1907 te Willemstad (Curaçao), overleden op 12.03.1983 te Heemstede op 76-jarige leeftijd, zoon van Carl Magnus Neuman QUAST en Virginia Ambrosina CONQUET.