EILBRACHT, (G.F.) als lithograaf een der verdienstelijkste kunstenaars
van onzen tijd, over wiens verscheiden ik in den Algemeene Konst- en
Letterbode van 13 Januarij, 1854, het volgende vermeld vind: ‘Eenige
dagen geleden overleed, te ‘s Gravenhage, de gunstig bekende Lithograaf
g.f. eilbracht. Het getal der verdienstelijke steenteekenaars in ons
land is te gering, dan dat wij den dood van den heer eilbracht niet als
een wezenlijk verlies voor die kunst zouden moeten beschouwen. Onder de
veelvuldige voortbrengselen zijner teekenstift onderscheiden zich vooral
de Vizier, naar rembrandt, en de Voorstelling der Bruid, naar b. van der
helst uit de voormalige Galerij van wijlen Koning Wiilem II, terwijl in
het bijzonder het Portret van den heer A. Lipkens, in leven Directeur
der Koninklijke Academie te Delft, naar w.h. schmidt, een der fraaiste
producten van de Nederlandsche lithographische pers mag genoemd worden.
De uitgever van deze lithographiën was de heer C.W. Mieling, voor wien
de overledene gedurende de laatste vier jaren gedurig werkzaam was.’ –
Reeds in 1836 heeft hij de portretten van j.j. eeckhout, – b.c.
koekkoek, – w.j.j. nuyen, en andere kunstenaars, bij Soetens et Fils, te
‘s Gravenhage, uitgegeven, bij wie tevens eene groote reeks Portretten
van Nederlandsche mannen in het licht is verschenen, waarvan de beste,
als dat van den Admiraal De Winter, door hem vervaardigd zijn. – Waar
hij geboren is en wanneer, wordt niet gemeld, doch er is niets tegen, om
hem hier voor de kunstgeschiedenis eene plaats te geven.

  • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 5 (1859)
  • Thieme Becker X – Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart Pub. datum: 1914